20 எளிமையான திருக்குறள் மற்றும் அதன் விளக்கம்!..

  20 எளிமையான திருக்குறள் மற்றும் அதன் விளக்கம் | 20 Easy Thirukkural in Tamil   முன்னுரை   20 Easy Thirukkural in Tamil: உலக பொதுமறை நூலாக அனைவராலும் போற்றப்படும் திருக்குறளில் 20 எளிமையான திருக்குறளைப்…

0 Comments