PF கணக்கிற்கு E nomination செய்வது எப்படி?

E Nomination EPFO Apply UAN Online in Tamil Introduction of E Nomination EPFO ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) சமீபத்தில் PF கணக்குகளுக்காண E-Nomination முறையினை  கட்டாயமாக்கியுள்ளது. EPF அறிவிப்பின்படி, பயனர் EPFO இல்…

0 Comments